Novinky
Bayer Foresto

Mačky: Liečba a prevencia pred napadnutím blchami (Ctenocephalides felis) 7 až 8 mesiacov. Chráni blízke okolie zvieraťa pred vývojom lariev bĺch počas 10 týždňov. Foresto môže byť použitý ako súčasť terapie alergickej dermatitídy spôsobenej...

viac
Bravecto

Bravecto 112,5 mg žuvacie tablety pre veľmi malé psy (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg žuvacie tablety pre malé psy (>4,5-10 kg) Bravecto 500 mg žuvacie tablety pre stredne veľké psy (>10-20 kg) Bravecto...

viac

Apivartin fumigačný prúžok do úľa 10 ks

Úvod VčelyApivartin fumigačný prúžok do úľa 10 ks

Apivartin fumigačný prúžok do úľa 10 ks

 
Dostupnosť: Tovar na objednávku 0949008808
5,80 €
Do košíka

Apivartin fumigačný prúžok do úľa 10 ks

Apivartin fumigačný prúžok do úľa 10 ks

1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA

POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE

SÚ IDENTICKÍ

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:

PHARMAGAL spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

APIVARTIN fumigačný prúžok do úľa

Amitrazum

3. ZLOŽENIE:ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY

Účinné látky:

Amitrazum 12 mg/prúžok

Impregnovaný papierový prúžok bielej až žltej farby, 23 x 100 mm.

4. INDIKÁCIA(-E)

Liečba včelstiev napadnutých ektoparazitickým roztočom Varroa destructor, v čase od 1.októbra do 31. marca.

Liečba rojov a umelých rojov (zmetencov) jednorazovou aplikáciou po ich osadení.

5. KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívať v čase od 1.apríla do 30. septembra, keď sú vo včelstvách veľké plochy plodu a med určený na ľudský konzum.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe.

Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Včelstvá včely medonosnej (Apis mellifera L.).

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Jednorazová aplikácia 12 mg účinnej látky/80 litrov úľového priestoru t. j. 1 prúžok APIVARTIN fumigačný prúžok/ 2 nadstavky úľového typu B, pomocou dymu. Pre iný objem úľa je možné fumigačný prúžok upraviť podľa mierky na obale, kde 1,25 cm prúžku je určený/ 10 L úľového priestoru.

Spôsob podania: Liek sa aplikuje pri vonkajšej teplote nad +10oC, vždy v čase, bez letovej aktivity včelstiev, a to v období od 1. októbra do 31. marca. 6

Jesenné ošetrenie včelstiev - po vytočení medu a odobratí ostatných včelích produktov.

Na jeseň sa fumigácia môže 3 krát opakovať v intervaloch 12 – 21 dní medzi jednotlivými ošetreniami. Pričom pri druhom a treťom ošetrení by už vo včelstve nemal byť prítomný plod.

Jarné ošetrenie včelstiev- až po prvom prelete a pri vonkajšej teplote +10oC.

Pred aplikáciou utesníme voľné úľové priestory. Fumigačný prúžok pozdĺžne prehneme tak, aby sme vytvorili podobu sedlovej strechy a položíme na nehorľavú podložku z plechu alebo hliníkovej fólie. Prúžok zapálime, aby tlel. Nesmie horieť plameňom. V prípade vzplanutia, plameň okamžite sfúkneme. Tlejúci prúžok zasunieme na nehorľavej podložke do úľového priestoru pod sito (pri zasieťovaných úľových dnách), alebo cez letáčový otvor (pri nezasieťovaných úľových dnách). Úľ uzavrieme a po 1 hodinovom pôsobení letáčový otvor natrvalo otvoríme. Úľovú podložku vyberieme po 3 - 24 hodinách a napadané klieštiky spočítame a spálime.

Spôsob podania pre roje a umelé roje (zmetence)

Roje a umelé roje je možné jednorazovo fumigačne ošetriť do 3 dní po ich osadení do úľov. Využíva sa jednorazová aplikácia 12 mg účinnej látky /80 l úľového priestoru t. j. 1 prúžok APIVARTIN /2 nadstavky úľového typu B. Dávku je potrebné prispôsobiť úľovému priestoru konkrétneho úľového typu. Na aplikáciu pri rojoch a umelých rojoch sa nevzťahuje obmedzenie v čase od 1. októbra do 31. marca, nakoľko v nich nie je prítomný plod ani med na ľudský konzum.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Fumigáciou, pomocou dymu.

10. OCHRANNÁ LEHOTA

Med: 0 dní.

Liek je určený na aplikáciu mimo znáškového obdobia.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávať pri teplote do 25oC.

Chrániť pred svetlom.

Uchovávať na suchom mieste.

Nepoužívať tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na obale.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného balenia: 30 dní.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre každý cieľový druh:

Žiadne.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat:

Tlejúci prúžok nesmie byť v kontakte s látkami z plastických hmôt .

Počas uzatvorenia letáča včelstvo kontrolovať a v prípade silného rozrušenia letáč otvoriť.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:

· Počas manipulácie s liekom nefajčite, nejedzte ani nepite.

· Po manipulácii s liekom si dôkladne umyte ruky.

· V uzavretých priestoroch včelínov a v kočovných vozoch zabezpečte dostatočné vetranie počas doby ošetrenia včelstiev. Pri manipulácii s veterinárnym liekom používať osobné ochranné pomôcky skladajúce sa z nepriepustných gumových alebo latexových rukavíc a vhodného respirátora s filtrom podľa európskej normy EN 149, EN 140 alebo EN 143.

· Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo sťažené dýchanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukáže písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.

Gravidita, laktácia:

Neuplatňuje sa.

Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia:

Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá):

Predávkovanie vyvoláva zvýšenú ex citáciu, až hynutie včiel. V takomto prípade úľový priestor rýchlo odvetráme.

Inkompatibility:

Neuplatňuje sa.

13. OSOBITNÉ BEZPEČOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠODNENIE NEPOUŽTÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

Nie je dovolené odhadzovať nepoužité prúžky do vodných tokov, alebo vodných nádrž kvôli vysokej toxicite amitrazu pre vodné živočíchy.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE

POUŽVATEĽV

08/2016

15. ĎLŠE INFORMÁCIE

Veľkosť balenia: 1 vrecko po 10 prúžkov.

Len pre zvieratá.

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

Registračné číslo

Reg. č 96/047/16-S

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľ rozhodnutia o registrácii.

Slovenská republika

Copyright 2021 - 2024 © Najkrmiva.sk