Novinky
Bayer Foresto

Mačky: Liečba a prevencia pred napadnutím blchami (Ctenocephalides felis) 7 až 8 mesiacov. Chráni blízke okolie zvieraťa pred vývojom lariev bĺch počas 10 týždňov. Foresto môže byť použitý ako súčasť terapie alergickej dermatitídy spôsobenej...

viac
Bravecto

Bravecto 112,5 mg žuvacie tablety pre veľmi malé psy (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg žuvacie tablety pre malé psy (>4,5-10 kg) Bravecto 500 mg žuvacie tablety pre stredne veľké psy (>10-20 kg) Bravecto...

viac

Bravecto Dog XL 1400 mg žuvacie tablety pre veľmi veľké psy ( od 40 do 56 kg ) 2 x 1 tbl.

Úvod veterinárné prípravkyBravecto Dog XL 1400 mg žuvacie tablety pre veľmi veľké psy ( od 40 do 56 kg ) 2 x 1 tbl.

Bravecto Dog XL 1400 mg žuvacie tablety pre veľmi veľké psy ( od 40 do 56 kg ) 2 x 1 tbl.

Tento veterinárny liek si môžete objednať aj telefonicky alebo mailom.

Výrobca: bravecto
 
Dostupnosť: Skladom iba na predajni Prešov NEPOSIELAME!!!
73,- €
Do košíka

Bravecto Dog XL 1400 mg žuvacie tablety pre veľmi veľké psy ( od 40 do 56 kg ) 2 x 1 tbl.

Bravecto Dog XL 1400 mg žuvacie tablety pre veľmi veľké psy ( od 40 do 56 kg ) 2 x 1 tbl.


1. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Bravecto 112,5 mg žuvacie tablety pre veľmi malé psy (2 - 4,5 kg)

Bravecto 250 mg žuvacie tablety pre malé psy (>4,5 - 10 kg)

Bravecto 500 mg žuvacie tablety pre stredne veľké psy (>10 - 20 kg)

Bravecto 1000 mg žuvacie tablety pre veľké psy (>20 - 40 kg)

Bravecto 1400 mg žuvacie tablety pre veľmi veľké psy (>40 - 56 kg)
       

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Účinná látka:

Jedna žuvacia tableta obsahuje:

Bravecto žuvacie tablety                         Fluralaner (mg)

pre veľmi malé psy (2 - 4,5 kg)               112,5

pre malé psy (>4,5 - 10 kg)                     250

pre stredne veľké psy (>10 - 20 kg)        500

pre veľké psy (>20 - 40 kg)                    1000

pre veľmi veľké psy (>40 - 56 kg)          1400
       

Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
       

3. LIEKOVÁ FORMA

Žuvacie tablety.

Svetlohnedá až tmavohnedá tableta okrúhleho tvaru s hladkým až mierne drsným povrchom, s

viditeľným jemným mramorovaním, alebo fliačkami, alebo oboma.
       

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cieľové druhy

Psy.

4.2 Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov

Liečba infestácie kliešťami a blchami u psov.

Tento veterinárny liek je systémový insekticíd a akaricíd poskytujúci

- okamžitý a trvalý usmrcujúci účinok na blchy (Ctenocephalides felis) počas 12 týždňov

- okamžitý a trvalý usmrcujúci účinok na kliešte (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus a D. variabilis) počas 12 týždňov

- okamžitý a trvalý usmrcujúci účinok na kliešte (Rhipicephalus sanguineus) počas 8 týždňov.

Aby boli blchy a kliešte vystavené pôsobeniu účinnej látky musia sa uchytiť na hostiteľa a začať sa kŕmiť. K nástupu účinku dochádza v priebehu 8 hodín pre blchy (C. felis) a 12 hodín pre kliešte (I.ricinus) po uchytení. Liek je možné použiť ako súčasť liečebnej stratégie pri zvládaní alergie na blšie uhryznutie (flea allergy dermatitis, FAD)

Liečba demodikózy spôsobenej Demodex canis.

Liečba napadnutia sarkoptovým svrabom (Sarcoptes scabiei var. canis).

 

4.3 Kontraindikácie

Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
       

4.4 Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh

Aby boli parazity vystavené účinku účinnej látky musia sa začať kŕmiť, preto nie je možné vylúčiť riziko prenosu ochorení šírených parazitmi.
       

4.5 Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Používať opatrne u psov s už existujúcou epilepsiou.

Pre nedostatok príslušných údajov veterinárny liek nemá byť používaný u šteniat mladších ako 8 týždňov a/alebo u psov s hmotnosťou nižšou ako 2 kg.

Liek nemá byť podávaný v intervaloch kratších ako 8 týždňov, nakoľko bezpečnosť nebola skúšaná pri podávaní v kratších intervaloch.
       

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Uchovávať liek v pôvodnom obale až do použitia, aby boli deti chránené pred možnosťou bezprostredného prístupu k lieku.

Hlásené boli reakcie z precitlivelosti u ľudí.

Pri manipulácii s veterinárnym liekom nejesť, nepiť a nefajčiť.

Umyť si starostlivo ruky mydlom a vodou ihneď po použití lieku.
       

4.6 Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)

Mierne a dočasné gastrointestinálne účinky ako sú hnačka, zvracanie, nechutenstvo a slinenie boli

často pozorované pri klinických štúdiách (1,6 % liečených psov).

V spontánnych hláseniach boli veľmi zriedkavo zaznamenané letargia, svalový tras, ataxia a kŕče.

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sa ukončili samé a trvali len krátko.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:

- veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat )

- časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 liečených zvierat)

- menej časté ( u viac ako 1 ale menej ako 10 z 1 000 liečených zvierat)

- zriedkavé (u viac ako 1 ale menej ako 10 z 10 000 liečených zvierat)

- veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených zvierat, vrátane ojedinelých hlásení)
       

4.7 Použitie počas gravidity, laktácie, znášky

Bezpečnosť veterinárneho lieku bola potvrdená u chovných, gravidných a laktujúcich psov.

Liek je možné použiť u chovných, gravidných a laktujúcich psov.
       

4.8 Liekové interakcie a iné formy vzájomného pôsobenia

Fluralaner sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny v plazme a môže súťažiť s inými vo vysokej miere sa viažucimi účinnými látkami ako sú nesteroidné protizápalové látky (NSAIDs) a kumarínové

deriváty warfarínu. Inkubácia fluralaneru v prítomnosti karprofénu alebo warfarínu v plazme psov v maximálne očakávanej koncentrácii neznižovala proteínovú väzbu fluralaneru, karprofénu alebo

warfarínu.

Počas terénnych klinických skúšok neboli zistené žiadne interakcie medzi liekom Bravecto žuvacie tablety pre psy a bežne podávanými veterinárnymi liekmi.
       

4.9 Dávkovanie a spôsob podania lieku

Perorálne podávanie.
Žuvacie tablety nerozlamovať alebo nepoliť.

U psov nad 56 kg ž.hm. použiť kombináciu dvoch tabliet, ktorá je najvhodnejšia pre živú hmotnosť psa.

Spôsob podávania

Bravecto žuvacie tablety podávať v čase alebo okolo času kŕmenia.

Bravecto sú žuvacie tablety a sú dobre prijímané väčšinou psov. Ak tableta nie je prijatá psom dobrovoľne, môže byť podaná s potravou alebo priamo do papule. Po podaní má byť pes sledovaný, či

došlo k prehltnutiu tablety.
       

Liečebná schéma

Pre optimálnu kontrolu napadnutia blchami veterinárny liek podávať v 12 týždňových intervaloch. Pre optimálnu kontrolu napadnutia kliešťami intervaly prispôsobiť druhu kliešťov. Pozri časť 4.2.

Na liečbu napadnutia roztočmi Demodex canis podať jednu dávku lieku. Nakoľko demodikóza je multifaktoriálne ochorenie, odporúča sa vhodne liečiť aj iné pridružené ochorenia.

Na liečbu napadnutia sarkoptovým svrabom (Sarcoptes scabiei var. canis) podať jednu dávku lieku.

Pre potrebu a frekvenciu opakovanej liečby sa riadiť odporúčaním ošetrujúceho veterinárneho lekára.

4.10 Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá) ak sú potrebné
Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky po perorálnom podaní u vo veku 8 - 9 týždňov a hmotnosti 2,0 – 3,6 kg po podaní 5-násobku najvyššej odporučenej dávky (56 mg, 168 mg a 280 mg fluralaneru/kg živej hmotnosti) 3- krát v intervaloch kratších ako sú odporúčané (8-týždňové intervaly).

Neboli pozorované zmeny v reprodukcii ani žiadne nežiaduce účinky týkajúce sa životaschopnosti potomstva po perorálnom podaní fluralaneru psom plemena bígl po podaní 3-násobku najvyššej

odporučenej dávky (168 mg fluralaneru/kg živej hmotnosti). Veterinárny liek bol dobre tolerovaný u psov plemena kólia s chýbajúcim multidrug-resistanceproteínom

1 (MDR1-/-) po jednorazovom perorálnom podaní 3-násobku odporučenej dávky (168 mg fluralaneru/kg ž.hm.). Neboli sledované žiadne klinické príznaky spôsobené liečbou.
       

4.11 Ochranná(-é) lehota(y)

Netýka sa.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitiká pre systémové použitie.

ATCvet kód: QP53BE02.

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Fluralaner je akaricíd a insekticíd. Je účinný proti kliešťom (Ixodes spp., Dermacentor spp. a Rhipicephalus sanguineus), blchám (Ctenocephalides spp.), roztočom Demodex canis

a sarkoptovému svrabu (Sarcoptes scabiei var. canis) u psov. Fluralaner je vysoko účinný proti kliešťom a blchám po zasiahnutí sprostredkovanom prijímaním potravy, t.j. je systémovo účinný proti cieľovým parazitom.

Fluralaner je silný inhibítor častí nervového systému článkonožcov antagonistickým pôsobením na ligandové vstupy chloridových kanálov (GABA-receptory a glutamátové-receptory).

V molekulárnych on-target štúdiách zameraných na hmyzie GABA receptory bĺch a múch fluralaner nie je ovplyvnený rezistenciou na dieldrín.

in-vitro bio-testoch fluralaner nie je ovplyvnený dokázanou terénnou rezistenciou na amidíny (kliešte), organofosfáty (kliešte, roztoče), cyklodiény (kliešte, blchy, muchy), makrocyklické laktóny

(parazitické vodné kôrovce), fenylpyrazoly (kliešte, blchy), benzofenylové karbamidy (kliešte), pyretroidy (kliešte, roztoče) a karbamáty (roztoče).

Liek prispieva ku kontrole populácie bĺch v oblastiach kde sa pohybujú liečené psy.
?

Nové blchy osídľujúce psov sú usmrtené skôr než vyprodukujú životaschopné vajíčka. In-vitro štúdia potvrdila, že veľmi malé koncentrácie fluralaneru zastavia produkciu životaschopných vajíčok u bĺch.

Rýchlym nástupom účinku a dlhou dobou pôsobenia proti dospelým blchám je na zvierati prerušený životný cyklus bĺch a produkcia životaschopných vajíčok.
       

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní je fluralaner ihneď absorbovaný a dosahuje maximálne koncentrácie v priebehu jedného dňa. Potrava napomáha jeho vstrebávaniu. Fluralaner je systémovo distribuovaný

a dosahuje najvyššie koncentrácie v tuku, potom pečeni, obličkách a svaloch. Predĺžená perzistencia a nízka eliminácia z plazmy (t½=12 dní) a málo extenzívny metabolizmus zabezpečuje účinné

koncentrácie fluralaneru v intervaloch medzi jednotlivými podanými dávkami. Boli sledované individuálne odchýlky v Cmax a t½. K exkrécii nezmeneného fluralaneru dochádza predovšetkým

výkalmi (~90 % dávky). Menšia časť sa vylučuje prostredníctvom moču.
       

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Aróma prasacej pečene

Sacharóza

Kukuričný škrob

natrium-lauril-sulfát

monohydrát disodium ebonátu

magnesiumstearát

aspartam

glycerol

sójový olej

Macrogol 3350

 

6.2 Závažné inkompatibility

Neuplatňujú sa.
       

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 2 roky.
       

6.4 Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
       

6.5 Charakter a zloženie vnútorného obalu

Kartónová škatuľka s 1 blistrom pozostávajúcim z hliníkovej podkladovej fólie a blistrového povlaku s PET hliníkovou fóliou. Blister obsahuje 1, 2, alebo 4 žuvacie tablety.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.
       

6.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia na zneškodňovanie nepoužitých veterinárnych liekov, prípadne odpadových materiálov vytvorených pri používaní týchto liekov.

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.
       

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holandsko
       

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(-A)

EU/2/13/158/001-015
       

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 11/02/2014

Dátum posledného predĺženia: 05/02/2019
       

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto veterinárnom lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.
       

ZÁKAZ PREDAJA, DODÁVOK A/ALEBO POUŽÍVANIA

Neuplatňuje sa.

 

Copyright 2021 - 2024 © Najkrmiva.sk